Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky folií podnikatelům

Verze prosinec 2014

1.

Rozsah platnosti

1.1

Tyto VOP platí pouze pro dodávky fólií a služeb, včetně poskytování aplikačních služeb pro hotové dekorované části (dále společně jen: "dodávky"), jež poskytujeme na základě smlouvy, uzavřené mezi námi, tj. společností KURZ Czech & Slovak s. r. o., IČ: 277 42 571, se sídlem Střelice, Za Humny 749/16, PSČ 664 47 (dále jen: "KURZ") a naším zákazníkem, který je podnikatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2

Smluvní strany výslovně vylučují možnost akceptace návrhu smlouvy s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou.

2.

Nabídka

2.1

Údaje, týkající se kvality našich fólií, vyplývají výlučně a definitivně z příslušné technické specifikace (dále jen: "TS").

2.2

Zachováváme si veškerá vlastnická a autorská práva k podkladům, náležícím k nabídce, kterými jsou kupříkladu vyobrazení, výkresy, plány, konstrukční podklady, atd.

2.3

Nabídkami jsme vázáni 45 kalendářních dnů, a to počínaje dnem vystavení nabídky.

3.

Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody

3.1

Dodací podmínky a ceny platí EXW (INCOTERMS® 2010) ze sídla společnosti KURZ (dále jen: "místo plnění"), nezahrnují balení.

3.2

Ceny jsou ceny netto v Kč, nezahrnují zákonnou DPH platnou v době dodání bez dalších srážek.

3.3

Vyhrazujeme si právo účtovat za dodávky, jejichž cena netto je nižší než 14.000,- Kč, paušální příplatek za malé množství ve výši 850,-Kč.

3.4

Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud to lze od našich zákazníků spravedlivě požadovat.

3.5

Nebezpečí škody přechází také u všech dodávek, které zahrnují v jakékoliv formě odeslání ze strany společnosti KURZ, na zákazníka v místě plnění již před odesláním v okamžiku, kdy je příslušná dodávka k odeslání připravena.

4.

Výhrada zajištění vlastních dodávek


Není-li smluvně sjednaná dodávka možná, jelikož naši vlastní dodavatelé dodávku neuskutečnili, nebo naše zásoby pro dodávku byly vyčerpány, jsme oprávněni provést co do kvality a ceny rovnocennou dodávku. Nemůžeme-li ani toto splnit, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.

5.

Platební podmínky

5.1

Nebude-li sjednáno jinak, jsou faktury splatné okamžitě a bez srážek.

5.2

Zákazník může své pohledávky započíst pouze na základě písemné dohody s námi.

5.3

Zákazník není bez našeho předchozího souhlasu oprávněn postoupit své pohledávky vůči nám na třetí osoby.

5.4

Dostane-li se zákazník s platbami do prodlení, nejsme po dobu prodlení povinni plnit jakékoli smluvní závazky vůči tomuto zákazníkovi. O dobu prodlení se prodlužuje termín dodání.

5.5

Ve smyslu ust. § 630 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku si společnost KURZ a zákazník sjednávají promlčecí dobu u veškerých práv a nároků společnosti KURZ vůči zákazníkovi vyplývajících ze smlouvy a těchto podmínek nebo ze souvisejících ujednání v trvání čtyř let. Toto ujednání se vztahuje i na práva a nároky vzniklé předčasným ukončením (zánikem) smlouvy (výpověď, odstoupení atd.).

6.

Dodací termíny

6.1

Dodržení sjednané lhůty dodání předpokládá včasné doručení veškerých podkladů, potřebných povolení a souhlasů, zejména plánů, jejichž dodání má zákazník zajistit, jakož i dodržení sjednaných platebních podmínek a jiných povinností ze strany zákazníka. Nebudou-li shora uvedené podmínky včas splněny, prodlužují se lhůty přiměřeně; toto neplatí, pokud prodlení vzniklo z důvodů na naší straně.

6.2

V případě, že nedodržení lhůt bylo způsobeno vyšší mocí, jako kupříkladu mobilizací, válkou, vzpourou, stávkou, bojkotem atd., prodlužují se lhůty přiměřeně. V takových případech jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.

6.3

Dostaneme-li se do prodlení, může zákazník požadovat smluvní pokutu za každý celý týden prodlení ve výši 0,5 %, celkově však maximálně ve výši 5 % ceny netto té části dodávky, kterou zákazník v důsledku prodlení nemůže použít. Zákazník není oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty také náhradu škody, která byla naším prodlením způsobena.

6.4

Zákazník může od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud za prodlení odpovídáme a jestliže nám zákazník stanovil přiměřenou dodatečnou lhůtu k poskytnutí dodávky spolu s prohlášením, že po uplynutí lhůty odmítá dodávku přijmout, a tato dodatečná lhůta marně uplynula. Obrácení důkazního břemene v neprospěch zákazníka není s tímto spojeno.

6.5

Zákazník na požádání v přiměřené lhůtě prohlásí, zda od smlouvy kvůli prodlení s dodávkou odstupuje nebo zda na dodávce trvá.

7.

Výhrada vlastnictví

7.1

Veškeré dodané zboží (dále jen: "zboží s výhradou") zůstane naším vlastnictvím až do okamžiku splnění veškerých nároků, které nám z daného obchodního vztahu vůči zákazníkovi náleží. Pokud netto cena zajišťujícího zboží s výhradou překročí výši všech zajištěných nároků o více než 20 %, vzdáme se na žádost zákazníka odpovídající části zajišťovacích práv.

7.2

Po dobu existence výhrady vlastnictví je zapovězeno, aby zákazník zboží s výhradou zastavil nebo zatížil zajišťovacím převodem vlastnického práva. Zákazník bude společnost KURZ neprodleně písemně informovat o exekuci, zabavení a o jiných dispozicích a zásazích třetích osob.

7.3

Další dispozice se zbožím s výhradou je zákazníkovi povolena v obvyklém obchodním styku a pod podmínkou, že zákazník od svého odběratele obdrží platbu nebo učiní výhradu, že vlastnictví přejde na odběratele až v okamžiku, kdy odběratel dostojí svým platebním povinnostem.

7.4

Naše vlastnictví ke zboží s výhradou nebude dotčeno ani po dobu zpracování a po zhotovení onoho výrobku u zákazníka, pro který zákazník zboží s výhradou používá (dále jen: "konečný výrobek"). Naše vlastnictví ke zboží s výhradou přetrvává i u konečného výrobku; nabýváme spoluvlastnictví ke konečnému výrobku zákazníka v podílu, který vyplývá z poměru hodnoty zboží s výhradou a hodnoty konečného výrobku.

7.5

Při uzavření smlouvy nám zákazník bezplatně postupuje pohledávky, které mu náleží z další dispozice se zbožím s výhradou nebo ze zpracování zboží s výhradou vůči jeho odběrateli, a to pro účely zajištění a ve výši naší z dané dodávky vyplývající pohledávky za zákazníkem. Naše povinnost, týkající se vzdání dle 7.1, zůstává nedotčena. Zákazník je povinen provádět příslušné poznámky ve svém účetnictví a své odběratele o postoupení písemně informovat. Postoupením pohledávek zůstává povinnost zákazníka k řádnému zaplacení naší dodávky nedotčena.

7.6

Při porušení povinnosti zákazníka, zejména při prodlení s platbou, platí následující:

7.6.1

Po marném uplynutí přiměřené lhůty stanovené zákazníkovi k odstranění porušení povinnosti jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a požadovat zboží s výhradou zpět; zákazník je povinen vydat nám zboží s výhradou v sídle naší společnosti. Kromě toho jsme oprávněni ke vstupu do prostor zákazníka a k odebrání zboží s výhradou. Zákonná ustanovení, která nám neukládají stanovení lhůty, zůstávají nedotčena.

7.6.2

Uplatnění výhrady vlastnictví a s tím spojené odnětí zboží nevyžaduje, abychom od smlouvy odstoupili; s těmito úkony nebo se zabavením zboží s výhradou není spojeno odstoupení od smlouvy, ledaže bychom to výslovně stanovili.

7.7

Zákazník není v této souvislosti oprávněn uplatnit k našemu majetku zadržovací právo.

8.

Odpovědnost za vady věci

Naše odpovědnost za vady věci je s konečnou platností upravena následovně:

8.1

Jakost a provedení našich fólií jsou pro jednotlivé typy fólií s konečnou platností stanoveny v příslušné TS. Vlastnosti, které nejsou výslovně uvedeny, nejsou předmětem naší odpovědnosti za vady. Vždy přísluší zákazníkovi, aby na vlastní odpovědnost ověřil vhodnost příslušného typu fólie pro zamýšlený účel použití.

8.2

V případě dodávek fólií, které v okamžiku přechodu nebezpečí škody nevykazují jakost a/nebo provedení, uvedené v příslušné TS (dále jen: "vada dodávky"), pak podle naší volby buď bezplatně opravíme tyto dodávky nebo dodáme zdarma náhradu (dále jen: "dodatečné plnění").

8.3

Na základě dodatečného plnění nezačíná běžet nová záruční lhůta (8.4).

8.4

Přebíráme záruku za jakost za dodávky na dobu 12 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody. Toto neplatí, pokud zákon kogentně předepisuje delší lhůty.

8.5

Zákazník bude vady dodávky písemně reklamovat neprodleně poté, co tyto vady zjistil a/nebo s péčí řádného hospodáře zjistit měl. Jinak zaniknou jeho práva a nároky, související s vadami dodávky. K řádné reklamaci patří bezpodmínečně sdělení údajů uzavíracích pásků, týkajících se dodávky (číslo série, čárový kód). Dotčené zboží musí být uskladněno samostatně, aniž by to pro nás znamenalo jakékoliv vícenáklady.

8.6

Neposkytne-li nám zákazník příležitost k dodatečnému plnění v přiměřené lhůtě, jsme zproštěni odpovědnosti za vady dodávky.

8.7

Nezdaří-li se dodatečné plnění, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

8.8

Nároky z odpovědnosti za vady se nezakládají v případě nepodstatných odchylek od sjednané jakosti a/nebo provedení, v případě nepodstatného omezení použitelnosti, v případě škod, které vznikají po přechodu nebezpečí škody v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které smlouvou nejsou předpokládány.

8.9

Nároky zákazníka, týkající se nákladů potřebných k dodatečnému plnění, zejména nákladů na přepravu, cestovních a pracovních nákladů a nákladů na materiál jsou vyloučeny, pokud se zvýší náklady, protože dodávka byla dodatečně přepravena na jiné místo než na místo plnění.

8.10

Regresní nároky zákazníka vůči nám se zakládají pouze tehdy, pokud nebyly způsobeny naším prodlením (6.3) a/nebo pokud zákazník neuzavřel se svým odběratelem dohodu, která by přesahovala zákonné nároky z odpovědnosti za vady. Výše regresního nároku však nikdy nepřekročí netto cenu dodávky. Pro rozsah regresního nároku zákazníka vůči nám platí obdobně 8.8.

8.11

Další a jiné nároky než nároky zákazníka z odpovědnosti za vady, které jsou upraveny v bodě 8., jsou vyloučeny. Pro nároky na náhradu škody platí s konečnou platností článek 12.

9.

Porušení práv duševního vlastnictví, jiné právní vady

9.1

Pokud nebude sjednáno nic jiného, poskytujeme v tuzemsku dodávky nezatížené průmyslovými a autorskými právy třetích osob (dále jen: "ochranná práva"). Pokud třetí osoba vznese vůči našemu zákazníkovi oprávněné nároky pro porušení ochranných práv na základě dodávky, kterou jsme uskutečnili a kterou zákazník v souladu se smlouvou užíval, odpovídáme za tyto nároky ve lhůtě, stanovené v bodě 8.4, následujícím způsobem:

9.1.1

V přiměřené lhůtě zajistíme pro příslušnou dodávku dle naší volby a na naše náklady buď právo užití, nebo dodávku změníme tak, že ochranné právo
nebude porušeno, anebo dodávku vyměníme. Nebude-li to za přiměřených podmínek možné, přísluší zákazníkovi zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. Úpravy dle bodů 8.6 a 8.10 platí obdobně.

9.1.2

Splnění výše uvedených povinností předpokládá, že nás zákazník neprodleně písemně vyrozumí o nárocích, uplatněných třetími osobami, porušení neuzná a nám zůstanou vyhrazena všechna opatření k nápravě a smírčí jednání. V případě, že zákazník použití dodávky z důvodů snížení škody nebo z jiných důležitých důvodů zastaví, upozorní třetí osobu na to, že se zastavením užívání není spojeno uznání porušení ochranného práva.

9.2

Nároky zákazníka jsou vyloučeny v případě, že on sám odpovídá za porušení ochranného práva.

9.3

Nároky zákazníka jsou dále vyloučeny v případě, že porušení ochranného práva bylo způsobeno speciálními pokyny zákazníka, dále tím, že bylo použito způsobem, který jsme nemohli předvídat nebo tím, že zákazník dodávku změní nebo tato bude použita spolu s výrobky, které nedodáváme.

9.4

V případě jiných právních vad platí obdobně ustanovení bodu 8.

9.5

Další a jiné nároky zákazníka vůči nám z titulu právních vad než nároky, které jsou upraveny v bodě 9., jsou vyloučeny. Pro nároky na náhradu škody platí s konečnou platností článek 12.

10.

Dodávky vlastního materiálu a práv zákazníka


Zákazník zodpovídá za to, aby užívání a předání dekorací, firemních log, obchodních značek, hologramů resp. nástrojů k ražení a jiných podobných výtvarných elementů, které zákazník dodal - a to nezávisle na nosiči - neporušovalo práva třetích osob. Zákazník nás zprostí příslušných nároků třetích osob.

11.

Nemožnost realizace dodávky, změny smlouvy

11.1

Není-li pro nás možné dodávku uskutečnit, je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody, ledaže bychom nemožnost realizace dodávky nezpůsobili. Nárok na náhradu škody je omezen na 10 % ceny netto té části dodávky, kterou zákazník pro nemožnost její realizace nemůže použít.

11.2

Pokud by události vyšší moci (6.2) značně změnily ekonomický význam nebo obsah dodávky nebo značně ovlivnily provoz společnosti KURZ, bude smlouva při respektování dobré víry přiměřeně změněna. Nebude-li výše uvedené ekonomicky ospravedlnitelné, přísluší nám právo na odstoupení od smlouvy. Výkon práva na odstoupení sdělíme zákazníkovi neprodleně po zjištění dosahu události, a to také tehdy, když bylo se zákazníkem nejdříve sjednáno prodloužení dodací lhůty.

11.3

Zákazník je srozuměn s tím, že za trvání smlouvy může dojít ke změně okolností, za kterých byla uzavřena. Zákazník výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a zavazuje se plnit své povinnosti ze smlouvy i tehdy, stane-li se pro něj plnění v důsledku změny okolností obtížnějším, bez ohledu na to, o jak podstatnou změnu se bude jednat.

12.

Jiné nároky na náhradu škody

12.1

Poskytujeme aplikační a jiné rady dle našeho nejlepšího vědomí. Tímto však není založena odpovědnost za náhradu škody vůči zákazníkovi. Zákazník tímto není zproštěn zejména své povinnosti, zkontrolovat fólii na vlastní odpovědnost pro zamýšlené účely použití. Toto platí také tehdy, když je nám účel použití zákazníka znám.

12.2

Nahradíme v každém jednotlivém případě maximálně takovou škodu, kterou jsme při uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení povinnosti předvídali, nebo kterou jsme při zohlednění okolností, jež nám byly při uzavření smlouvy známy nebo při obvyklé péči známy být měly, předvídat mohli. Tímto však není dotčen limit podle 12.3.

12.3

Nebude-li v těchto VOP stanoveno něco jiného, jsou případné nároky na náhradu škody, které vůči nám mohou být z jakéhokoli důvodu v souvislosti s dodávkou uplatněny, limitovány výší ceny netto příslušné dodávky.

13.

Důvěrnost

13.1

Každá strana použije informace, poznatky, předlohy, včetně vyobrazení, výkresů, plánů, konstrukčních podkladů od druhé strany, které například předáme v rámci nabídky našim zákazníkům (dále jen: "informace"), pouze pro účely smlouvy, bude s nimi zacházet důvěrně a nezpřístupní je třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výše uvedené neplatí pro informace, které jsou při jejich příjmu všeobecně známy nebo byly přijímající straně při obdržení již známy, aniž by tato byla povinna zachovávat mlčenlivost, nebo které byly poté předány prostřednictvím třetí osoby, oprávněné k předání, nebo které budou získány přijímající stranou bez využití utajovaných informací druhé strany.

13.2

Informace nám budou neprodleně vráceny, pokud nebude uzavřena smlouva. Zadržovací právo zákazníka je vyloučeno.

14.

Rozhodčí doložka


Všechny spory vznikající z těchto VOP, smluv a dodávek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem konání ústního jednání je Brno.

15.

Aplikovatelné právo


Platí výlučně hmotné právo České republiky. Úmluva OSN ze dne 11.04.1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

keyboard_arrow_up